Förbifart Stockholm – Kungens Kurva

Ahlqvist & Almqvist är ansvariga för gestaltningen i Förbifart Stockholms delprojekt FSK01 Kungens kurva, som i sin tur kan indelas i de fyra delentreprenaderna FSE105, FSE117, FSE101 och FSE215. 

I uppdraget som omfattar ca 5 km av E4 och E20, ingår två trafikplatser med cirkulation och ramper; huvudtunnelmynning för E4 i Kungens kurva; mynning/tråg för av- och påfartstunnel till E20 Smista; tvärgående gångstråk vid Ikea; underjordisk frånluftstation i Kungens kurva, frånluftstation i Smista, gång- och cykelbro över vägområdet vid Heron City, gång- och cykelbro över vägområdet vid Vårby backe, samt utformning av bullerskyddsskärmar på mark och på bro.

Den första åtgärden i uppdraget var att i FSE117 ersätta befintlig ledningskulvert under E4/E20 för att kunna bygga de nya vägarna. Ledningskulverten förlades i stället inuti den höga brobalk som bär den långa gc-bron över vägområdet och sedermera fick namnet Sadelmakarbron.

FSE105 omfattar den norra överliggande cirkulationsplatsen, huvudtunnelmynningen till Förbifart Stockholm, gångstråket med Colosseum samt den nedsänkta frånluftstationen, medan FSE101 Lindvreten södra omfattar den södra överliggande trafikplatsen som kopplar samman E20 med lokalnätet. I norra delen mot Smista, FSE215 ingår ytterligare en frånluftstation som ligger ovan mark samt ramptunnelmynningar vända mot E20 mot Stockholm.

En röd tråd har varit att knyta samman den stora anläggningen med omgivande stads- och naturmiljö på bästa sätt, att skapa en attraktiv resenärsmiljö med fokus på orienterbarhet och trygghet genom att tydligt sortera återkommande element i formfamiljer och andra delar som unika objekt - samt att överbrygga barriärer med tvärgående stråk som erbjuder attraktiva miljöer för gående och cyklister.

Uppdraget utfördes i samarbete med Grontmij som ansvarade för huvuddelen av övriga teknikområden.

Kategori

Uppdragsgivare

Trafikverket

Plats

Stockholm och Huddinge

Omfattning

Samordnad typutformning för hela Förbifart Stockholm, utredning och  projektering  för förfrågningsunderlag för tre entreprenader.

Projekttid

2010-2015

Kungens kurva 8
Kungens kurva 12
Kungens kurva 13
Kungens kurva 6

Dela sidan