Gråbo

Tillsammans med GotlandsHem har vi tagit fram en detaljplan för området Gråbo Visby på Gotland. Projektet består av ca 300 bostäder fördelat på sju till åtta punkthus i upp till sju plan, samt radhus och loftgångshus i två plan.

Husen placeras på ängsmark som är omgiven av två till treplansbebyggelse och vackra grönområden. Projektet har varsamt placerats i relation till omgivningen och befintliga värden på platsen. Ängsmarken har tagits vara på och behålls till stor del och integreras i umgängesytor och innergårdar. Fasader kläs i trä med naturnära varma kulörer som accentuerar platsens befintliga värden. Byggnadshöjden terrasseras ner mot befintlig bebyggelse. Utformningen har skapat moderna kvarter med respekt för befintlig bebyggelse och miljö.

Fokus har till stor del legat på att skapa ett tryggt och hållbart område, med goda flöden för gång- och cykeltrafikanter. Befintliga gång- och cykelstråk behålls och förstärks. Utrymme för en ny bussgata har projekterats och biltrafik leds bort från kvartersmark för att minska störande trafik.

Kategori

Uppdragsgivare

GotlandsHem

Plats

Gotland, Visby, Gråbo

Omfattning

Utförande, detaljplan

Projekttid

2022-

Grabo 01
Grabo 06
Grabo 03
Grabo 04
Grabo 05

Dela sidan