Norra Visborg

I Norra Visborg, strax utanför Visbys stadsmur planeras, inom ramen för en av regionen upprättad strukturplan, för ny bostadsbebyggelse, samhällsfunktioner och grönområden. Ahlqvist & Almqvist arkitekter har på uppdrag av Region Gotland tagit fram ett kvalitetsprogram för området.

I uppdraget har ingått att utforma kvalitetsprogrammet i tre delar med olika detaljeringsgrad.

De tre delarna är:

Allmän del för hela Visborgsområdet, vilken ger en översiktlig beskrivning och riktlinjer för det område som omfattas av strukturplanen.

Fördjupningsområde Norra Visborg samt del av Regementsområdet, vilket omfattar cirka 1000 nya bostäder i form av småhus och flerfamiljshus, förskola, kontor samt angränsande grönområden.

Karaktärsområden, (9 st), vilka ger en mer detaljerad beskrivning av olika delar av ovan nämnda fördjupningsområde.

Kvalitetsprogrammets del Fördjupningsområde Norra Visborg samt del av Regementsområdet redovisar områdets befintliga förutsättningar samt ger en helhetsbeskrivning av framtaget plankoncept. I plankonceptet redovisas kvarters- och gatustruktur, trafik- och parkeringslösningar, en översiktlig beskrivning av bebyggelsen samt angränsande grönområden. För respektive karaktärsområde ges en mer detaljerad beskrivning av ovan nämnda delar, vilka ger respektive karaktärsområde sin unika identitet.

Kategori

Uppdragsgivare

Region Gotland

Plats

Norra Visborg, söder om Visby

Omfattning

Strukturplan och gestaltningsprogram

Projekttid

2019-2020

Norra Visborg 1 red
Norra Visborg 4 red
Norra Visborg sitplan
Norra Visborg 2 red

Dela sidan