visby

Beställare:
Stadsarkitektkontoret Visby

Utformning:
Sven Söderlind och Britt Almqvist 

Program:
för området utanför Ringmuren från östra centrum till Söderport 

Utformningsperiod:
2006-07

Bearbetning FÖP:
2009

visby

gotland

Ahlqvist & Almqvist har på uppdrag av stadsarkitektkontoret i Visby gjort en utredning om området utanför ringmuren i Visby. Området har idag en otydlig struktur med stora parkeringsytor och det relativt slitna Östercentrum. Den nuvarande strukturen har sin historiska bakgrund i Sven Markelius plan från 1934 som innebar att man sparade breda gröna kilar av kulturlandskapet in mot muren. I dag är stora delar av denna öppenhet asfalterad och utgör en bred barriär mellan ytterstad och innerstad. Utanför Östercentrum och Gutavallen löper Solbergagatan som ytterligare försämrar kontakten.

I vår utredning ges förslag på hur ytterstaden skall möta innerstaden på ett tydligt, vackert och funktionellt sätt. Gravarna utmed ringmuren föreslås bli ett sammanhängande parkstråk som bildar förgrund till muren. Utanför Gravarna ges ytterstaden en tydlig stadsfront där nya lägen för bostäder och kontor anvisas.

Östercentrum förslås upprustas och utvidgas för att möta konkurrensen från den växande externhandeln. Därmed förbättras också förutsättningarna för handeln innanför muren i anslutning till Österport. Ett nytt sammanhängande kommersiellt stråk föreslås från Östercentrum via Adelsgatan innanför muren till Södercentrum vid nuvarande Söderrondellen. Denna föreslås ersatt med en betydligt mindre rondell som ger plats för ny bebyggelse. Förslaget har 2009 bearbetats för den fördjupade översiktsplanen för Visby.